כתובת

(052)4400-119 avi.ad.system@gmail.com

רכזת גילוי אש דו-אזורית